BO FAMILIEN
BENNECKE FRA MECKLENBORGFamilien Bennike som her er samlet til Vilhem Bennikes 80 års fødselsdag i 1935 stammer fra Mecklenborg i Tyskland og kan føres tilbage til to desertører der flygtede til Danmark i 1795.
Hans Kristian Bennike
1750-ca.1810
Brandmand i Dewitz i Mecklenborg i Strelitz og Degn i Gr. Bossau i Altmank. Synes kun i få år at have boet som skolelærer i Grosse Rassau 4 Mil syd for Wittenberg, da navnet Benecke ikke findes i sognets Kirkebøger fra 1806 til vore Dage. En landmand i Kleine Rossau, der er kommet fra Dervits hvor endnu Familien findes, bærer navnet.
Gift med
Anna Elisabet
Andreas Kristian Bennike
1775-1818
Skræddermester København, født i Dewitz, Mecklenburg-Strelitz. Han og hans Broder Kristian var tyske Soldater, der deserterede i 1795 for at undgå at blive sendt i krig mod Polen. Fra Grosse Rossau i Altmark flygtede de til Holsten og videre derfra til København. Under Københavns bombardement i 1807 var Andreas Kristian ved brandkorpset og blev såret i foden, hvorfor han bestandig siden oppebar en pension fra den danske regering.
Gift med
Margareta Moinicke
Kristian Bennike
1779-1850
Havemester på Ratlovsdal ved Odder. Født i Grosse Rossau i Altmark. Blev sammen med sin bror taget til soldat i 1795, kommanderet mod Polen men flygtede med broderen på et skib til Hamborg. Arbejdede i 2 år i Holsten som havemand men bosatte sig så på Ratlovsdal, hvis have han har anlagt.
Gift med
Maren Rasmusdatter
Børn: Joachim Otto, Hans Kristian, Peder, Maria Sofie Hedvig, Anna Elisabeth og Øllegaard Charlotte som Valdemar Bennike talte med i 1879 to år før hun døde. Hun havde da en aftægtsstue hos sin søn og Valdemar fik lidt at vide om slægten, men desværre havde hendes hukommelse tabt sig meget det seneste årstid.
Datter
Gift med en skarpretter
Datter
Gift med en væver
Birgitte
Død ældgammel på Bistrup Sindsygehospital
Andreas Kristian Bennike
1818-1895
Malermester i København. Konfirmeret i Frue Kirke. Ført til Grundtvig, da han prædikede i Frue Kirke af sin broder Henrik og holdt bryllup sammen med ham med søsteren til hans kæreste. Viet af FE Boisen. Var nær blevet katolik sammen med broderen. Blev malermester da han var 25 år og måtte sørge for sin gamle moder.
Gift med

Nicoline Frederikke Bennike
1831-1896
Konfirmeret i Skørping af FE Boisen i hvis hus hun var som sypige sammen med sin søster Jensine, der var husjomfru og viet af ham. Hun var den første danske kvinde, som tog del i foreningslivet (Danske Samfund)
Hendrik Ferdinand Bennike
Skolelærer i Faardrup ved Slagelse. Glarmestersvend i Kgs. Lyngby, hvor han blev kristelig vakt. Hørte Grundtvig i Frederikskirken og førte sin bror Kristian til ham. Gennem præst FE Boisen blev han blev kendt med skolelærer Ole Jensen i Sæby og dennes datter Jensine som blev hans brud. Blev optaget i den Romersk-Katolske Kirke med sin familie.
Gift med
Jensine Marie Jensen
Børn: Henriette og Beate Maria som døde i nonnekloster.
Oluf Valdemar Emil Bennike
1849-1901
Døbt i Vartov Kirke af Grundtvig. Gik i Enkedronningens Asylskole, Melchiors Borgerskole og derefter i malerlære hjemme. Konfirmeret af Grundtvig i Vartov Kirke. Lærer og huslærer.
Gift med
Dagmar/Maren
Børn: Johannes, Bue, Svend, Dagmar, Aksel, Gudrun, Frede

Frederik Engelhardt Boisen Bennike
1851-1901
Konstruktør ved Orlogsværftets Søminekorps
Kaldtes som barn Frits efter Frits Boisen, hvis kone holdt ham over dåben og på hvis fødselsdag han blev født. Efter at have gået et par år i Melchiors skole kom han ved Villiam Jacobsens hjælp til det forenede velgørenheds- selskabs skole i Østergade. Kom i maskinlære og arbejdede to år i Kristiania, hvor han blev trolovet med Emma Ellerup
Gift med
Emma Ellerup
1848-1926
Datter af Niels Peter Christian og Johanne Nicoline Ellerup

Henrik Ferdinant Bennike
1852-1923
Oberstløjtnant. Gik i Melchiors Skole. Blev konfirmeret af Grundtvig i Vartov Kirke og kom i købmands- handel. Gik før tiden på session, blev soldat, lod sig uddanne til officer og blev som løjtnant ansat i generalstaben. Senere kaptajn, obertstløjtnant og lærer ved officersskolen. Gift med
Estrid Høgsbro
Børn: Helge Bennike oberst, Vagn Bennike general, Holger Bennike præst og Ove Bennike oberst

Adolf Teodor Vilhem Bennike
1855-ca.1935
Malermester. Gik i det forenede velgørenheds- selskabs skole. I malerlære hos sin far hvis forretning har efterhånden overtog. Var på Vallekilde Højskole den vinter hvor Valmenigheds- kirken i Ubberup blev bygget og han var med til at male den om foråret og lavede et lille skib til kirken.
Gift med
Marie Frølund

Børn: Dagny, Asger, Mildred, Erling og Øjvind

Andreas Kristian Bennike
1857-1898
Snedkermester. Gik som barn i Gregersens Skole. Bosat i Middelfart, hvor han blev medlem af byrådet og stedlig leder af Middelfart Venstreblad
Gift med
Sigrid Tybjærg

Børn: Dagmar, Jutta, Kristian, Frithjof, Torbjørn, Andreas Kristian, Olaf og Maria

Johannes Sofus Bennike
1858-ca.1920
Blev ved sygdom i 16-års alderen vanfør i ryggen, hvis udvækst dog blev standset af en homøopathlæge. Gik i lære som billedskærer. Blev huslærer hos en præst i Tæbring, hvis kokkepige siden blev hans hustru. Med et et-årigt barn rejste de til Tandil, hvor han arbejdede. Efter 10 år som lærer og billedskærer rejste de til Buenos Aires.
Gift med
Katrine

Børn: Ragnhild, Hjördis, Rigmor, Gunnild, Sigrun og Maria

Laura Vilhemine Bennike
1860-1904
Lærerinde. Holdt i to år hus for sin bror Valdemar.
Gift med
Kristen Nielsen Egsgaard

Børn: Ejnar og Valborg

Gudrun Bennike
1867-1952
Lærerinde. Gik i Komtesse Moltkes Skole. Tjente som barnepige hos Svendsens i Tune. Blev 18 år gammel husbestyrerinde i 2-3 år hos sin bror Valdemar, da han var blevet enkemand.
Gift med
Jens Larsen Skipper

Børn: Sigrid, Jens

Ingeborg Bennike
1869-ca.1925
Tjente hos præst Kock i Ubberup og var siden i 7 år hos Schörring, efter hans hustrus død som husbestyrerinde.
Gift med
Schörring

Sognepræst. Børn: Sigurd

Aage Bennike
1872-ca.1930
Modelsnedker. Gift med Johanne
Børn: Harald, Ingrid, Svend Aage


Gerda Bo's farfar og farmor, Frederik og Emma Bennike og deres tre børn.
Det er Bjarne, der sidder på på gyngehesten. 1885

Bjarne Boisen Bennike
1878-1948
Ingeniør
Gik i Gregersens Skole, tog preliminæreksamen, kom i maskinlære på orlogsværftets søminekorps, hvor han blev udlært. Marinesoldat. Læste derefter til maskinmester. Ansat på Søminevæsenets Tegnestue og senere hos J. Krüger.
Gift med
Margrethe Parbst

Rigmor Boisen Bennike
1880-ca.1977
Gift med
Emil Christoffersen Nordlunde


Kaj Boisen Bennike
1883-ca.1953
Ingeniør
Gift med
Helga Sofie Nielsen/Elvira Nielsen
Børn: Poul Frederik og Karen Margrethe, som kaldes Karin og har butikken "Christina" på Lyngby Jernbaneplads